Cameroun: Communiqu de presse sur le prochain sminaire de formation  la lecture,  lcriture et au parler de la langue ghomala :: CAMEROON

Cameroun: Communiqu de presse sur le prochain sminaire de formation la lecture, lcriture et au parler de la langue ghomala :: CAMEROON

Cameroun: Communiqu? de presse sur le prochain s?minaire de formation ? la lecture, ? l??criture et au parler de la langue ghomala :: CAMEROON
Cameroun: Communiqu? de presse sur le prochain s?minaire de formation ? la lecture, ? l??criture et au parler de la langue ghomala :: CAMEROON
L’association pour la promotion de la culture et la langue ghomala’ (APROCLAGH), récépissé de déclaration No 00000019 du 24 Août 2011 à Bandjoun, compte no 002793-01 logé à la MEC (Mutuelle d’épargne et de crédit Warda, Yaoundé) organise dans la ville de Yaoundé du 27 Juin au 22 Juillet 2017, le traditionnel séminaire de formation à la lecture, à l’écriture et au parler de la langue ghomala’.

Les cours se tiendront :

1) à la MACBY (Maison de la culture Bandjoun) à Tsinga, sise face paroisse Christ-Roi de Tsinga,

2) au groupe scolaire MENO, face transformateur de Ngousso,

3) à l’école primaire privée bilingue les Goelands de Biyem-Assi (Rond point express),

4) au complexe scolaire DOLA, sis derrière Palais de justice d’Ekounou,

5) à la Paroisse St Antoine-Marie de Nkol Emobo à Mimboman et,

6) au complexe scolaire Les Flambeaux d’Emana (à 150m descente Tradex)

Avec cette décentralisation, politique organisationnelle en cours depuis plus de cinq ans nous nous attendons à recevoir près de 500 participants, de tout bord, originellement locuteurs ou non du ghomala’.

Pour toute autre information complémentaire, contacter Gabriel MBA, linguiste, Professeur titulaire des universités et coordonnateur national des activités de l’académie de la langue ghomala’ : mbagaby2002@yahoo.fr

’ ŋkhʉɔ̀ (Tə ǒ zhyə́ lə́ ?)

Cú’tə nə sé mkɔ ba Ghɔmálá’ (APROCLAGH), yə kam ŋwa’nyə Zhyə́nyə ê bə́

Na 0000019 fə́ nə́ tyə̂’ 24 nə́ ŋkə̂mbiyɛ́ nə̂ gu’ 2014 á, ntə́m nə̂ myə́ bú Gɔ̂pna’ Jo (Pələfê), bíŋ bə́ bə ě ghə ntɛ́ bʉ̂m myə́ MEC Na 002793-10, Tísuŋ Yawude á,

wə́ shyányə́ gaə́ ê gɔ ghə nwə nə̂ Jɛ nə ŋkə̂, gɔ́ m bíŋ və́ ghɔmálá’ ntɔ́’ nə̂ tyə̂’ 27 nə̂ m ŋwə̂ ntɔkɔ́ ( dzʉ̂’bvʉ̀) ŋkəm nə́ tyə́’ 27 nə́ m ŋwə̂ sɔmbʉə́ə́ (fə̀fə̀).

Mzhí’tə̂ gɔ tí pə́ nə̂ mtsʉ’ mɔ̌ :

1) MACBY (Dyə̂ ntamtə pə Jo Yawude, Tsaə mkɔ pə Jo) bə́ŋ dyə̂ Cɔ̂si Sîfo Tsíngá,

2) Tsʉ’ səku Mêŋɔ́, Yə pú dyəgʉ̂’ látré ŋgúsô wə́ shʉ́nyə́ áá,

3) Tsʉ səkú Fəlaŋsí ba Gə́lísi « Goelands » BYEMÁSÍ ( Rond point express)

4) Tsʉ’ səkú Ta’ DÔ’LǍ, jʉm dyə̂ nə sá’ mshɛ ÈKÙNÙ,

5) Tísûŋ Dɔ̂lɔ̌ Antwâ Məlyâ yə ǎ NKƆ̂L EMƆBƆ́,

6) Tsʉ’ səkú « les Flambeaux » yə ǎ EMANA bəŋ TRADEX áá.

Dû m nə́ ghap bâpbǎp pá’ a fə̂ nə̂ gu’ tɔ̂ á, pyə̌ wə́ sʉ́m gaə́ pə́ po 500, fə́ ba’ba’, pə ghɔmala’ pá’ mghʉɔ á, tí bə́ sí.

Mo pə̂ shə́ŋ shə́ mkyə̀’nyə̀, bə o gɔ kə́mtə́ kə kəm nə́ mo pá’ Tá Gǎprǐya Ba’ á (Gabriel MBA) áá. Ê fa’ nə̂ mghɔm, bə́ mə̂cwɔ̂’ gɛla’tə səkú Jî’míŋŋ, bíŋ bə́ dé cú’tə́ guŋ mghɛfa’ ghɔmálá’ ntʉ́m Kaməlûm awɛ́. ŋkhəvə é wə́ bə́ : mbagaby2002@yahoo.fr

© Correspondance : Lassociation Pour La Promotion De La Culture Et La Langue Ghomala (APROCLAGH)

REAGISSEZ A CET ARTICLE AVEC FACEBOOK

Chers intervenants,

Depuis quelques temps, les débats sont devenus houleux dans les réactions sur votre site Internet Camer.be. Si votre site se veut un lieu de débats, cet espace n’est pas, et ne sera jamais, la tribune des injures à caractères tribales,racistes, antisémites et même des injures personnelles entre certains lecteurs qui se connaissent aussi bien de façon épistolaire que physique.

Nous traquerons désormais des réactions comportant des injures et, à chaque réaction malveillante, nous n'hésiterons pas à bannir définitivement et sans recours les auteurs tout en les excluant sans réserve de notre base de données.

@
@